11 General Orders

11 General Orders for Security Guard

Security Guard in the Philippines have their 11 general orders, what are those let us find out here.

  11 General Orders

1. To take charge of the post and all company property in view and protect/preserve the same utmost diligence.
(Pangasiwaan ng buong husay ang pangangalaga ng pook o kumpanyang binabantayan, pati na ang lahat na ari-arian)

2. To walk in an alert manner during my tour of duty and observe everything within sight or hearing. (Lumakad nang laging handa at magmasid at makinig nang mabuti sa anumang nangyayari sa paligid.)

3. To report all violations of regulations or orders i am instructed to enforce.
(Gumawa ng report tungkol sa mga katiwalian laban sa mga kautusang itinuro sa aking dapat  ipatupad)

4.  To relay all calls from more distant from the guard house where i am station.  (Ipaalam lahat ng tawag mula sa malayo kaysa sa aking bahay-tanod)

5.  To quit my post only when properly relieved. (Lisanin ang aking kinatatalagahan pagkatapos mahalinhan nang maayos)

6.  To receive, obey and pass to the relieving guard all orders from the company officials, officers in the agency, supervisor, post in charge of shift leaders.       (Tanggapin, sundin at ipagbigay-alam sa aking kahaliling tanod ang lahat na utos ng pinuno at opisyal ng kumpanya, supervisor, post in charge or shift leder)

7.  To talk to no one except in the line of duty. (Huwag makipag-usap kanino man habang nakatalaga maliban lamang hinggil sa tungkulin)

8.  To sound or call the alarm in case of fire or disorder. (Magbabala kung may sunog o gulo)

9. To call the superior officer in any case not covered by the instructions. (Ipagbigay alam sa nakakataas na opisyal kung may anumang bagay na hindi nasasaklaw ng mga tagubilin)

10. To salute all company officials, officers of the agency, ranking public officials and officers of the AFP and PNP. (Sumaludo sa mga pinuno ng kumpanya, ahensya, gobyerno at opisyal ng Philippine National Police o PNP)

11. To be especially watchful at night and during the time of challenge all person on or near my post and to allow no one to pass or loitering without proper authority. (Maging mahigpit na mapagmasid lalo na sa gabi at maselang panahon, usisaing mabuti kung sino ang bawat nakapaligid o malapit sa aking pinagtatanuran, at huwag pahintulutang makaraan ang sinuman ang walang pahintulot.)

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.